Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

KURULUŞ:
MADDE 1. “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”nin Geçici 2. maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 7/9/1983 tarih ve 83-115 sayılı kararı ile “Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü” “Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi”ne dönüştürülmüştür.

KAPSAM:
MADDE 2. Bu yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, bağımsız eğitim programı uygulayan Hidrojeoloji Anabilim Dalı ile bunların bağlı birimlerini, bunlarla ilgili uygulama ve araştırma faaliyet ve esaslarını kapsar.

TANIMLAR:
MADDE 3. Bu yönetmelikte; “Hacettepe Üniversitesi” Üniversite, “Hacettepe Üniversitesi Rektörü” Rektör, “Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” Merkez olarak tanımlanmıştır.

AMACI:
MADDE 4. Merkez, Üniversitenin yerbilimleri alanında lisans ve lisansüstü düzeyde her türlü eğitim veren birimlerinin, temel ve uygulamalı araştırmalarını sürdürdükleri, yurtiçi ve yurtdışı, kurumlarla ve endüstri ile işbirliği yaparak, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulundukları bir kuruluştur.

Merkezin Başlıca Amaçları:

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarına verilen görevleri, Yerbilimleri dalları ve bu dalların görevlileri açısından yerine getirmek için her türlü çalışmayı yapmak;
 2. Üniversite içerisinde, Yerbilimleri dallarında temel ve uygulamalı araştırmaları düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer ve kurslar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak;
 3. Yerbilimleri alanlarındaki çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojileri geliştirerek adapte etmek, Türkiye’nin yerbilimleri ile ilgili sorunlarına çok disiplinli ve çok yönlü yaklaşımlarla çözümler aramak;
 4. Türkiye’deki çeşitli uygulayıcı kuruluşlarda çalışan yerbilimcilerin meslek içi eğitimlerine katkıda bulunmak;
 5. Yerbilimleri alanlarında yetişmiş Türk bilim adamlarının ve uzmanların dış ülkelerdeki gelişmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak;
 6. Yerbilimleri alanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak;
 7. Ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi değişimi hizmetini sunmak;
 8. Üniversite içerisinde, her düzeydeki yerbilimleri eğitiminin niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim – öğretimi desteklemek, bu amaçla üniversite içinde ve dışındaki ilgili tüm birimler ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

ORGANLAR:
MADDE 5. Merkezin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

MERKEZ MÜDÜRÜ:
MADDE 6. Atanması: Merkez Müdürü, Merkez kapsamına giren bölümlerde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten merkez müdürü tekrar atanabilir.
Merkez müdürünün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, merkez kapsamına giren bölümlerin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Merkez Müdürü gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Merkez müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.
Merkez müdürüne vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Merkez kurallarına başkanlık etmek, merkez yönetim kurulunun görüşlerini almak, merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, çalışmaların amaçlara uygun biçimde yürütülmesi için merkez birimlerini gözetmek ve denetlemek,
 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu merkez yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra rektöre sunmak,
 3. Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
 4. Yurtiçi ve yurtdışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı sağlamak,
 5. Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerde, işbirliği yaptığı döner sermaye işletmesi ile merkez arasında koordinatörlük yapmaktır.

Merkez Müdürü, merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU:
MADDE 7. Kuruluş ve İşleyişi: Merkez Yönetim Kurulu 5 kişi olup, Merkez Müdürünün Başkanlığında, Merkez Müdürünün seçeceği bir Merkez Müdür Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanından oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu merkez müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Görevleri:

 1. Merkezin kuruluş amacına uygun çalışma düzenini tespit etmek
 2. Merkeze yapılan müracaatları inceleyerek görüş sunmak,
 3. Merkezce desteklenen uygulama ve araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre kararlaştırmak,
 4. Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki mali destek isteklerini inceleyip önerilerde bulunmak,
 5. Gerektiğinde merkez grup başkanlarının sayısını azaltmak veya yeni grup başkanları oluşturmak üzere incelemeler yapmak,
 6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öngördüğü ve bu kanunla fakülte yönetim kuruluna verilmiş diğer görevleri merkez bakımından yerine getirmektir.

 

KADROLAR:
MADDE 8. Merkezin Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre tahsis edilen kadrolara yapılan atamalar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesine göre rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
MADDE 9. Merkezin ita amiri rektördür. Rektör ita amirliği yetkisini merkez müdürüne devredebilir.
MADDE 10. Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

YÜRÜTME:
MADDE 11. Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür.

YÜRÜRLÜK:
MADDE 12. Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Beytepe/ANKARA
Telefon: +90-312-297 67 20
Fax: +90-312-299 20 75
yuvam@hacettepe.edu.tr